Tuesday, April 19, 2011

Basic Course: Lesson 11 Dialogue

How’s the weather and how are you doing? In the dialogue below, pay attention to how questions are asked and answered, in addition to the way adjectives are modified (e.g. with 好 , 幾 , 非常之 fi-sïang ji, etc.).

1 A: 幾妥呀,近來忙嗎? Gī họ a, gìn-löi möng ma?
  B: 近來好忙,你呢? Gìn-löi hō möng. Ni nē?
  A: 我近唔忙。 Ngoi gìn-löi m̈-möng.
2 A: 今日個天氣好唔好呀? Gim-ngìt gwoi hing-hi hō m̈-hō a?
  B: 好,今日個天氣好好。 Hō, gim-ngìt gwoi hing-hi hō hō.
3 A: 昨日熱唔熱呢? Dọng-ngìt* ngìk m̈-ngìk nē?
  B: 熱,昨日好熱。 Ngìk, dọng-ngìt* hō ngìk.
4 A: 前日涼唔涼呀? Tïng-ngìt lïang m̈-lïang a?
  B: 涼,前日非常之涼。 Lïang, tïng-ngìt fi-sïang ji lïang.
5 A: 你個夫人高嗎? Ni gwoi fu-ngïn* go ma?
  B: 高,我個夫人幾高。 Go, ngoi gwoi fu-ngïn* gī go.
6 A: 佢個三伩仔矮嗎? Kui gwoi lham-mīn-dōi āi ma?
  B: 唔矮,佢個三伩仔唔矮。 M̈-āi, kui gwoi lham-mīn-dōi m̈-āi.
7 A: 我個三伩仔肥嗎? Ngoi gwoi lham-mīn-dōi fï ma?
  B: 唔肥,你個三伩仔唔肥,佢瘦得逮。 M̈-fï, ni gwoi lham-mīn-dōi m̈-fï, kui sau ak-tài.
8 A: 我個三伩仔大唔大呀? Ngoi gwoi lham-mīn-dōi ài m̈-ài a?
  B: 唔大,你個三伩仔唔大,佢好細。 M̈-ài, ni gwoi lham-mīn-dōi m̈-ài, kui hō lhai.
9 A: 逽今日疚唔疚呀? Nìak gim-ngìt gau m̈-gau a?
  B: 疚,哦今日非常之疚。 Gau, ngọi gim-ngìt fi-sïang ji gau.
10 A: 你今日覺得幾妥呀? Ni gim-ngìt gok-ak gī-họ* a?
  B: 我今日覺得好好,你呢? Ngoi gim-ngìt gok-ak hō hō. Ni nē?
  A: 我今日覺得唔係幾好。 Ngoi gim-ngìt gok-ak m̈-hài gī hō.

If you’re having trouble translating, you can reference the lesson eleven vocabulary list.

Many of these yes-or-no questions are asked either by ending a statement with 嗎 or using an A-唔-A formula. So you could ask either:

我個三伩仔肥嗎? Ngoi gwoi lham-mīn-dōi fï ma?
我個三伩仔肥唔肥呀? Ngoi gwoi lham-mīn-dōi fï-m̈-fï a?

In response to either, a good response should repeat the key adjective. In other words, instead of “yes” or “no,” say 肥 or 唔肥 m̈-fï.

Please feel free to share your thoughts and questions in the comments below!

No comments:

Post a Comment