Wednesday, August 31, 2011

Basic Course: Lesson 16 Reading

At the end of each lesson in the Basic Course, there is a reading portion, which I’ve copied down and transcribed below for lesson 16. You can check out the vocabulary list here, the dialogue and grammar notes here.

黃先生喺美國出世。黃夫人喺中國出世。屐喺日本結婚。黃先生該時喺班房上堂,佢學台山話。黃夫人正話去街買田野,寄信,同打電報俾佢個母親;佢買兩本英文書俾黃先生。

黃先生個父親以前喺一間大公司做事;黃先生個大佬前年喺一間日本學校教書,佢教英文;黃先生個細佬舊年喺一間日本個學校讀書,佢讀日文,今年佢喺美國當兵;黃先生個母親喺屋企,佢冇做事。

Wöng Lhing-Sang hāi Mị-Gwōk chut-sại. Wöng Fu-Ngïn* hāi Jung-Gwōk chut-sại. Kìak hāi Ngìt-Bōn gīk-fun*. Wöng Ling-Sang kọi-sị hāi ban-fọng siang höng, kui hòk Höi-San-wà*. Wöng Fu-Ngïn* jing-wà hui-gại mai hing-nẹ*, gi-lhen*, hüng ā ìng-bo bī kui gwoi mu-tin; kui mai līang-bōn Ying-Mün si bī Wöng Lhing-Sang.

Wöng Lhing-Sang gwoi fù-tin ị-tïng hāi yīt-gan ài gung-lhu du lhù; Wöng Lhing-Sang gwoi ài-lō tïng-nïng hāi yīt-gan Ngìt-Bōn hòk-hàu gau si, kui gau Ying-Mün; Wöng Lhing-Sang gwoi lhai-lō gìu-nïng hāi yīt-gan Ngìt-Bōn gwoi hòk-hàu ùk si, kui ùk Ngìt-Mün, gim-nïng kui hāi Mị-Gwōk ong-bing; Wöng Lhing-Sang gwoi mü-tin hāi ūk-kī, kui mo du lhù.

I tried to place in the rising tone change (marked by the asterisk *) where I heard it in the audio, but I may have missed some or mistakenly inserted others.

Please don’t hesitate to let me know of any necessary corrections that you might notice!

No comments:

Post a Comment