Tuesday, December 13, 2011

Basic Course: Lesson 19 Reading

This reading passage brings together the new words and dialogue from the current lesson.

黃二到學校學中文學得好忙,講台山話講得好好,寫中文字寫得好靚。佢係一個好聰明同好勤力個學生。

張三係黃二個朋友。張三唔係幾聰明,冇黃二該聰明。張三讀書讀得唔係好勤力,佢讀書冇黃二讀得該勤力。張三寫字寫得唔靚。佢寫字冇黃二寫得該靚。張三講台山話講得唔好,佢講台山話冇黃二講得該好。

李四亦係黃二個朋友。佢以前喺陸軍語言學校讀書,該時佢冇讀書,佢喺日本做生意,佢做生意做得好唔好。黃二寫信俾佢,同寄錢俾佢;黃二寫信寫得非常之好。

Wöng Ngì o hòk-hàu hòk Jung-Mün hòk-ak hō möng, gōng Höi-San wà gōng-ak hō hō, lhē Jung-Mün dù lhē-ak hō liang. Kui hài yīt-gwoi hō tung-mïng hüng hō kïn-lìk gwoi hòk-sang.

Jiang Lham hài Wöng Ngì gwoi päng-yịu. Jiang Lham m̈-hài gī tung-mïng, mo Wöng Ngì kwọi tung-mïng. Jiang Lham ùk si ùk-ak m̈-hài hō kïn-lìk, kui ùk si mo Wöng Ngì ùk-ak kwọi kïn-lìk. Jiang Lham lhē dù lhē-ak m̈-liang. Kui lhē dù mo Wöng Ngì lhē-ak kwọi liang. Jiang Lham gōng Höi-San wà* gōng-ak m̈-hō, kui gōng Höi-San wà* mo Wöng Ngì gōng-ak kwọi hō.

Lī Lhi yìak hài Wöng Ngì gwoi päng-yịu. Kui ị-tïng hāi Lùk-Gun Ngụi-Ngün Hòk-Hàu ùk si, kwọi-sị kui mo ùk si, kui hāi Ngìt-Bōn du sang-yi, kui du sang-yi du-ak hō m̈-hō. Wöng Ngì lhē lhin pī kui, hüng gi tïng pī kui; Wöng Ngì lhē lhin lhē-ak fi-sïang-ji hō.

As in lesson 18, this reading combines two key grammatical constructions by using 得 ak to modify a comparison, for example:

佢講台山話冇黃二講得該好。
Kui gōng Höi-San wà* mo Wöng Ngì gōng-ak kwọi hō.
“He doesn’t speak Taishanese as well as Wong Ngi does.”

Questions, musings, corrections and suggestions are all welcome. Please feel free to post in the comments below!

No comments:

Post a Comment