Friday, September 9, 2011

Basic Course: Lesson 18 Reading

The reading for lesson 18 recycles the new words and grammar points from the dialogue.

黃二昨晚瞓得好好,好够;今日朝頭早佢起得好早,吃得好多。

佢翻學,佢上堂;佢讀中文,佢讀得好勤力,學得好快;到班房,佢寫中文字,佢寫得好靚。佢係一個好好個學生。嚀個先生係台山人,佢教得好好,講得唔快唔慢,講得好清楚好明白;黃二好明白;嚀個先生係一個好好個先生。黃二個朋友亦係學生,佢讀得唔係幾勤力,學得冇黃二該快;佢寫中文字,寫得冇黃二個該靚。

該時黃二翻屋企,佢行得好快;黄二個朋友行得冇黃二該快。

Wöng Ngì dọk-mạn fun-ak hō hō, hō gau; gim-ngìt chiau-häu-dō kui hī-ak hō dō, hiak-ak hō u.

Kui fan hòk, kui siang höng; kui ùk Jung-Mün*, kui ùk-ak hō kïn-lìk, hòk-ak hō fai; o ban-fọng*, kui lhē Jung-Mün dù, kui lhē-ak hō liang. Kui hài yīt-gwoi hō hō gwoi hòk-sang*. Nịng-gwoi lhing-sang hài Höi-San ngïn, kui gau-ak hō hō, gōng-ak m̈-fai m̈-màn, gōng-ak hō ting-chō hō mïng-bàk; Wöng Ngì hō mïng-bàk; nịng-gwoi lhing-sang hài yīt-gwoi hō hō gwoi lhing-sang. Wöng Ngì gwoi päng-yịu yìak hài hòk-sang*, kui ùk-ak m̈-hài gī kïn-lìk, hòk-ak mo Wöng Ngì kwọi fai; kui lhē Jung-Mün dù, lhē-ak mo Wöng Ngì gwoi kwọi liang.

Kwọi-sị Wöng Ngì fan ūk-kī, kui häng-ak hō fai; Wöng Ngì gwoi päng-yịu häng-ak mo Wöng Ngì kwọi fai.

You may have also noticed a comparative construction that was briefly covered in lesson 12 (e.g. 我冇佢該快 Ngoi mo kui kwọi fai “I’m not as fast as him”). In this lesson, the comparative construction also includes the form of 得 ak used to modify a verb (e.g. 佢學得冇黃二該快 Kui hòk-ak mo Wöng Ngì kwọi fai “He doesn't study as quickly as Wong Ngi”).

If you have any questions or suggestions, please don’t hesitate to let me know in the comments!

No comments:

Post a Comment