Saturday, September 3, 2011

Basic Course: Lesson 17 Reading

The reading passage for lesson 17 deals with the story of a certain 黃二 Wong Ngi, who fell sick and thus is unable to follow his usual routine.

黃二係美國陸軍語言學校個學生。佢前日有病,唔翻得學,唔上得堂,唔行得街,亦唔瞓得。

佢昨日朝頭早唔起得身,唔吃得飯。佢個朋友好好,買田野俾佢,又送錢俾佢。昨晚黃二瞓得;今日朝頭早佢起得身,吃得飯;下午佢到屋企聽音樂,睇報紙;今晚佢吃飯,佢吃鷄。

聽早黃二翻得學,上得堂,去得街。

Wöng Ngì hài Mị-Gwōk Lùk-Gun* Ngụi-Ngün Hòk-Hàu gwoi hòk-sang*. Kui tïng-ngìt yiu bìang, m̈-fan-ak hòk, m̈-siang-ak höng, m̈-häng-ak gại*, yìak m̈-fun-ak.

Kui dọng-ngìt jiau-häu-dō m̈-hī-ak-sin, m̈-hiak-ak-fàn. Kui gwoi päng-yịu hō hō, mai hing-nẹ* bī kui, yìu lhung tïng bī kui. Dọng-mạn Wöng Ngì fun-ak; gim-ngìt jiau-häu-dō kui hī-ak sin, hiak-ak fàn; hà-ṇg kui hui ūk-kī hiang yim-ngòk, hāi bo-jī; gim-mạn kui hiak fàn, kui hiak gai.

Hìng-dō Wöng Ngì fan-ak hòk, siang-ak höng, hui-ak gại*.

I try to avoid posting translations because I feel that this gives learners more incentive to try to learn the language. But if you have any questions, please don’t hesitate to to ask them in the comments. I myself may not know the answers, but I have some dedicated followers who are both more knowledgeable and helpful than I am, and I’m sure they’d be able to help you out too.

No comments:

Post a Comment