Tuesday, March 8, 2011

Basic Course: Lesson 8 Dialogue

“Do you understand Chinese or English?” This is the sort of question you learn to ask and answer in the lesson eight dialogue. See the lesson eight vocabulary list to translate the dialogue below.

1 A: 幾妥呀?好嗎? Gī họ* a? Hō ma?
  B: 好好。你呢? Hō hō. Nei nē?
  A: 好好。 Hō hō.
2 A: 你係中國人抑或美國人? Ni hài Jung-Gwōk ngïn yīk-wàk Mị-Gwōk ngïn?
  B: 我係美國人,唔係中國人。 Ngoi hài Mị-Gwōk ngïn, m̈-hài Jung-Gwōk ngïn.
3 A: 逽學台山話抑或美國話? Nìak hòk Höi-San wà* yīk-wàk Mị-Gwōk wà*?
  B: 哦學台山話,唔學美國話。 Ngọi hòk Höi-San wà*, m̈-hòk Mị-Gwōk wà*.
4 A: 佢明白台山話抑或美國話? Kui mïng-bàk Höi-San wà* yīk-wàk Mị-Gwōk wà*?
  B: 佢明白美國話,唔明白台山話。 Kui mïng-bàk Mị-Gwōk wà*, m̈-mïng-bàk Höi-San wà*.
5 A: 哦講台山話抑或英國話? Ngọi gōng Höi-San wà* yīk-wàk Ying-Gwōk wà*?
  B: 哦講台山話唔講英國話。 Ngọi gōng Höi-San wà*, m̈-gōng Ying-Gwōk wà*.
6 A: 逽讀中文書抑或英文書? Nìak ùk Jung-Mün si yīk-wàk Ying-Mün si?
  B: 哦讀中文書,唔讀英文書。 Ngọi ùk Jung-Mün si, m̈-ùk Ying-Mün si.
7 A: 我寫中文字抑或英文字? Ngoi lhē Jung-Mün dù yīk-wàk Ying-Mün dù?
  B: 你寫中文字,唔寫英文字。 Ni lhē Jung-Mün dù, m̈-lhē Ying-Mün dù.
8 A: 屐曉台山話抑或美國話? Kìak hīau Höi-San wà* yīk-wàk Mị-Gwōk wà*?
  B: 屐曉美國話,唔曉台山話。 Kìak hīau Mị-Gwōk wà*, m̈-hīau Höi-San wà*.
9 A: 我教台山話抑或美國話? Ngoi gao Höi-San wà* yīk-wàk Mị-Gwōk wà*?
  B: 你教台山話,唔教美國話。 Ni gao Höi-San wà*, m̈-gao Mị-Gwōk wà*.
10 A: 再見,再見。 Doi ging, doi ging.
  B: 再見,再見! Doi ging, doi ging.

If you have any questions, comments or suggestions, don’t hesitate to let me know in the comments section.

No comments:

Post a Comment