Thursday, February 17, 2011

Basic Course: Lesson 5 Dialogue (Kaiping)

Here’s the lesson five dialogue adapted to the pronunciations in the Kaiping dictionary.

1 A: 好喇嗎? Hō lā ma?
  B: 好好。你呢? Hō hō. Nei nē?
  A: 好好。 Hō hō.
2 A: 該枝係唔係粉筆? Kọi ji hài m̈-hài fūn-vēt?
  B: 係,該枝係粉筆。 Hài, kọi ji hài fūn-vēt.
3 A: 嚀枝係唔係鉛筆? Nẹn ji hài m̈-hài yön-vēt?
  B: 唔係,嚀枝唔係鉛筆。 M̈-hài, nẹn ji m̈-hài yön-vēt.
4 A: 該一部係唔係草槁部? Kọi yīt-vù hài m̈-hài tō-gō vù*?
  B: 係嚀一部係草槁部。 Hài, nẹn yīt-vù hài tō-gō vù*
5 A: 嚀一張係唔係報紙? Nẹn yīt-jiang hài m̈-hài vo-jī.
  B: 唔係,該一張唔係報紙。 M̈-hài, kọi yīt-jiang m̈-hài vo-jī.
6 A: 該本侅字典唔係? Kọi vōn hài dù-īn m̈-hài?
  B: 係,嚀本係字典。 Hài, nẹn bōn hài dù-īn.
7 A: 嚀枝係粉筆唔係? Nẹn ji hài fūn-vēt m̈-hài?
  B: 唔係,該枝唔係粉筆。 M̈-hài, kọi ji m̈-hài fūn-vēt.
8 A: 該一枝係鉛筆唔係? Kọi yīt-ji hài yön-vēt m̈-hài?
  B: 係,嚀一枝係鉛筆。 Hài, nẹn yīt-ji hài yön-vēt.
9 A: 嚀一本係草槁部唔係? Nẹn yīt-vōn hài tō-gō vù* m̈-hài?
  B: 唔係,該一本唔係草槁部。 M̈-hài, kọi yīt-vōn m̈-hài tō-gō vù*.
10 A: 聽早見。 Hen Hìn-dō gin.
  B: 聽早再見。 Hen Hìn-dō doi-gin.

As I mentioned before, I’m not sure about how to pronounce the tones in 聽早. If you know how, please drop me a comment. Questions and corrections are of course welcome too!

No comments:

Post a Comment