Thursday, February 24, 2011

Basic Course: Lesson 6 Dialogue (Kaiping)

Here’s the lesson six dialogue transcribed according to the Kaiping dictionary.

1 A: 你好嗎? Nei hō ma?
  B: 我好。你呢? Ngoi hō. Nei nē?
  A: 我好好。 Ngoi hō hō?
2 A: 該一間係唔係學校? Kọi yīt-gan hài m̈-hài hòk-hàu?
  B: 係,該一間係學校。 Hài, kọi yīt-gan hài hòk-hàu.
3 A: 嚀一間學校有冇班房呀? Nẹn yīt-gan hòk-hàu yiu-mo van-fọng* a?
  B: 有,嚀一間學校有班房。 Yiu, nẹn yīt-gan hòk-hàu yiu van-fọng*.
4 A: 該一間班房有冇先生呀? Nẹn yīt-gan van-fọng* yiu-mo lhen-sang a?
  B: 冇,嚀一間班房有先生。 Mo, nẹn yīt-gan van-fọng* mo lhen-sang.
5 A: 嚀一間班房有冇黑板呢? Nẹn yīt-gan van-fọng* yiu-mo hāk-vān ne?
  B: 有,該一間班房有黑板。 Yiu, kwọi yīt-gan van-fọng* yiu hāk-vān.
6 A: 該一間班房有學生冇呢? Kọi yīt-gan van-fọng* yiu hòk-sang mo ne?
  B: 冇,該一間班房冇學生。 Mo, kọi yīt-gan van-fọng* mo hòk-sang.
7 A: 嚀一間屋有牆冇呢? Nẹn yīt-gan ūk yiu tiäng mo ne?
  B: 有,該一間屋有牆。 Yiu, kọi yīt-gan ūk yiu tiäng.
8 A: 該一間屋有窗嗎? Kọi yīt-gan ūk yiu tong ma?
  B: 冇,嚀一間屋冇窗。 Mo, nẹn yīt-gan ūk mo tong.
9 A: 嚀一間屋有門嗎? Nẹn yīt-gan ūk yiu mön ma?
  B: 有,該一間屋有門。 Yiu, kọi yīt-gan ūk yiu mön.
10 A: 唔該,唔該。 M̈-goi, m̈-goi.
  B: 唔使唔該。 M̈-sōi m̈-goi.

You can use the lesson six vocabulary list to translate these questions and answers. Please don’t hesitate to post any of your own questions or thoughts in the comments below.

No comments:

Post a Comment